Login

Register

Login

Register

תקנון האתר

[vc_row][vc_column][vc_column_text]תקנון האתר

כללי

אתר גן פרי וירק להלן "האתר":

התוכן וכל מידע אחר המפורסם באתר (״גן פרי וירק״) להלן: (״התוכן״)

תנאי שימוש

אין להעתיק, לשכפל, לצלם, לצטט, להפיץ, לפרסם ו/או לעשות כל שימוש אחר במידע ו/או בדירוגים ו/או בכל חלק מהם, המפורסם באתר, בכל אופן שהוא (לרבות בדרך של העתקה, צילום, ו/או הדפסה), ללא הסכמתה המפורשת, מראש ובכתב, של גן פרי וירק (להלן: ״השימוש המותר״)

הנך מקבל/ת בזה רשות לא בלעדית, לצפות ולהשתמש באתר, בכפוף לתנאי הסכם זה, ומלבד זה, לא תהיה לך כל זכות אחרת בקשר עם האתר ו/או תכניו.

בכניסתך לאתר ובשימושך בו ו/או בתוכן המצוי בו, מכולו או מקצתו, הנך מוגדר כמשתמש פרטי והנך נותן בזאת הסכמתך לתנאי השימוש המפורטים להלן. לרבות מדיניות הפרטיות ("תנאי השימוש") . אם אינך מסכים לתנאי השימוש, עליך להימנע מכל כניסה ו/או שימוש באתר.

גן פרי וירק שומרת לעצמה את הזכות לשנות, למחוק או להוסיף תנאים לתנאי השימוש בכל עת ללא מתן הודעה.

בעצם השימוש באתר ו/או בתוכן הנך נותן את הסכמתך המוחלטת והבלתי מסויגת לכל שינוי במידע.

תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר לצורכי נוחות בלבד, ומיועדים לנשים וגברים כאחד. הכותרות בתנאי השימוש הן לצורך הנוחות בלבד ולא ישמשו לצורך פרשנות.

זכויות קניין רוחני ושימוש בלתי מורשה

כל זכויות הקניין הרוחני באתר ו/או באופן הצגת התוכן באתר, לרבות זכויות היוצרים בעיצוב, בקוד המחשב המפעיל את האתר, ובכל קובץ: גרפי, טקסטואלי או מולטימדיה, המצויים, שייכים גן פרי וירק בלבד, ואין להעתיקן, להפיצן, להציגן בפומבי או למוסרן לצד שלישי, כולן ו/או חלקן כאמור, בלא קבלת הסכמת גן פרי וירק מראש ובכתב. אין באמור בתנאי שימוש אלה או בשאינו אמור בהם משום הענקת זכות ו/או רישיון לשימוש בתכנים המוצגים באתר, בלא אישור מראש ובכתב מטעם גן פרי וירק. הינך מתחייב לציית לכל דרישה, מיד עם קבלתה, מצד גן פרי וירק בקשר עם שמירה על זכויותיה בתוכן ובאתר. כל שימוש בלתי חוקי ו/או בלתי מורשה בסימנים ו/או בתוכן אסור באופן מוחלט.

גן פרי וירק שומרת לעצמה את הזכות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, למנוע ו/או להגביל כניסת משתמש כלשהו לאתר, ו/או למנוע ממשתמש, באופן חלקי ו/או מלא, גישה לתוכן, ללא כל הודעה מראש, וזאת בכל מקרה בו גן פרי וירק סבורה כי אותו המשתמש הפר את תנאי השימוש באתר.

בית משפט לתביעות קטנות בעיר תל אביב- יפו מוסמך לדון בכל עבירה הקשורה בדבר.

הגבלות על השימוש באתר

הפעלת תוכנות ו/או יישומים ו/או קוד מחשב ו/או אמצעים אוטומטיים לשם חיפוש, סריקה, העתקה, או אחזור אוטומטי של האתר ו/או התוכן שבו ללא קבלת אישור של גן פרי וירק מראש ובכתב אסורה בהחלט.

אין לאפשר או להשיג גישה לאתר או לתוכן אשר לא הועמד לרשות הציבור על ידי הצגת קישור לאתר ו/או כנסיה לאתר שלא כדין.

אין לעקוף את מגבלות השימוש שלעיל ולהלן באמצעים טכנולוגיים כלשהם ו/או בכל אמצעי אחר או למנוע גישה לחלק מהאתר ו/או לתוכן מסוים.

אין לעשות שימוש בתכני האתר ו/או להציג תוכן מהאתר בכל דרך שהיא, ללא קבלת אישור של ג גן פרי וירק מראש ובכתב, לרבות באמצעות שינוי ו/או עריכה של התכנים באתר.

אין לעשות שימוש מסחרי כלשהו בתוכן, בשלמותו ו/או בחלקו, לרבות העברה לצד שלישי כלשהו, בין בתמורה ובין שלא בתמורה.

אין לצלם, להעתיק, להדפיס את התוכן המוצג באתר, כולו או חלקו לצורך הפצתו ו/או פרסומו בכל אופן שהוא.

אין להפריע ו/או להפר כל זכות של המשתמשים באתר, לרבות הזכות לפרטיות. כמו כן אין לאסוף מידע אישי על משתמשי האתר, ללא קבלת הסכמתם המפורשת ו/או להכביד על המשתמשים את הגישה לאתר.

אין לעשות שימוש באתר ו/או במידע שנמסר על ידי המשתמשים, לשם יצירת מאגר מידע.

אין להפריע ו/או לשבש את פעילותו התקינה של האתר, לרבות כניסה לאתר ו/או את הגישה לתוכן מסוים.

הרשמה לאתר

במסגרת ההרשמה לאתר, על המשתמש להגדיר שם משתמש וסיסמא, ולמסור פרטים אישיים הכוללים: שם פרטי; שם משפחה; חברה; דוא"ל; מספר טלפון נייד. (״להלן: המידע האישי״) על כל המידע האישי שיימסר להיות נכון, מדויק, מעודכן ומלא. אם הנך עושה שימוש באתר, במסגרת עבודתך, עליך להשתמש בפרטי מעסיקך במהלך ההרשמה. ככל ש גן פרי וירק סבורה כי בוצעה חריגה מתנאים אלה, שיש בה כדי להוות הפרה של תנאי השימוש שלעיל ולהלן, אזי המשתמש ייחסם באופן מידי מגלישה באתר.

רכישת מוצרים וביצוע הזמנה

גן פרי וירק תהא רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להגביל את כמות המוצרים הנמכרת ללקוח יחיד.

תשלום עבור הזמנה באמצעות האינטרנט אפשרי באמצעות כרטיסי אשראי בלבד, לרבות כל סוגי כרטיסי האשראי.

האזורים שגן פרי וירק מספקת אליהם משלוחים והזמנות הינם תל אביב , רמת גן , גבעתיים , קריית אונו, גני תקווה, גבעת שמאל

תמונות המוצרים המוצגות באתר החברה הינן להמחשה בלבד ואינן מחייבות את גן פרי וירק.

אספקת הזמנה ו/או מוצר מהאתר, מותנית בקיומו של מלאי, במועד ביצוע ההזמנה וכן בביצוע תשלום מלא בגין ההזמנה. הזמנה תסופק אך ורק אם התקבל אישור על ביצוע הזמנה, במעמד ביצוע ההזמנה או במועד סמוך לאחר מכן.

חיוב הלקוח בגין מוצרים שקילים יהא בהתאם למשקל המוצרים בפועל. יוסבר כי בעת ביצוע הזמנה אומדן ערך ההזמנה שנמסר ללקוח מתבצע עפ"י הערכת המשקל של המוצרים השקילים המוזמנים, ואולם החיוב בפועל יתבצע עפ"י שקילה של המוצרים בסמוך לאספקתם ללקוח.

אספקת מוצרים והזמנות תבוצענה על ידי גן פרי וירק, אשר תהא אחראית על אספקת והובלת המוצרים עד לבית הלקוח.

גן פרי וירק תפעל כמיטב יכולתה לספק את המוצרים במהירות, מתחייבת לזמני אספקה של עד 7 שעות.

אולם, אם מוצר שהוזמן לא סופק בתוך 7 שעות, הלקוח יהא רשאי לבטל את ההזמנה ובמקרה זה חיובו בגין ההזמנה יבוטל, אך במקרה של מצבים בהם אין ל גןפרי וירק שליטה ו/או לא היא ו/או מטעמה האחראית על איחור ההזמנה, לא תהא אחראית גן פרי וירק והלקוח לא יהיה זכאי לסעד או לפיצוי כלשהו בשל כך .

ניתן לבטל ו/או לשנות את ההזמנה עד רגע יציאת משלוח ההזמנה מהחנות.

ימי אספקת ההזמנה (א' עד ה, לא כולל ימי שישי, שבת, ערגי וימי חג וימי שבתון).

התקנון של הגוף המשלח, באמצעותו תבוצע אספקת ההזמנה, יחול על כל הזמנה ועל הלקוח.

במקרה של חוסר ו/או נזק, יש להודיע על כך ל גן פרי וירק, במייל- shanimatyas@gmail.com ואו בהודעה באתר  בתוך 24 שעות ממועד אספקת ההזמנה.

גן פרי וירק תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, ומכל סיבה שהיא, ובכל עת, לבטל ו/או להפסיק עסקה, הזמנה או מכירה, במלואה / בחלקה. הודעה על ביטול כאמור, תימסר ללקוח וסכום העסקה יושב לידי הלקוח (ככל ששולם). ללקוח לא תהיה כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי גן פרי וירק בגין ביטול העסקה כאמור.

זמני ביטול העסקה

החזרות

במידה ובמשלוח הגיעו מוצרים פגומים, חנות גן פרי והירק תאפשר ללקוח לקבל זיכוי כספי או לקבל מוצר חלופי בהזמנה הבאה.

מובהר בזאת, כי על המזמין מוטלת החובה לבדיקת תכולתו של המשלוח עם קבלתו ולהשוותו לחשבונית בעת האספקה.

החזרת מוצרים כאמור בסעיף לעיל, תתאפשר עד 48 מתאריך קבלת ההזמנה כנגד הצגת חשבונית בלבד.

מובהר בזאת, כי לא ניתן יהיה להשיב מוצרים פגומים ו/או מקולקלים, בכפוף לכך שלא נמסרו כאלו על ידי חנות גן פרי והירק.

במקרה שתתגלה אי התאמה בין ההזמנה למוצרים המסופקים או אי שביעות רצון, על המזמין להודיע על כך, למוקד שירות הלקוחות בתוך 12 שעות לאחר מועד האספקה  אי מתן הודעה בפרק הזמן כאמור מהווה ויתור של המזמין בדבר כל טענה ו/או תביעה בקשר, לאי התאמה ו/או אי שביעות רצון מצידו.

מוקד שירות הלקוחות יתאם עם המזמין את ההשלמה ו/או החלפה ו/או החזרה של המוצר ו/או את החיוב/זיכוי הכספי למזמין, לפי העניין וככל שמתחייב על פי הנסיבות ועל פי הדין.

 

מובהר הזאת כי כל השלמה ו/או החזרת מוצר , רשאי "גן פרי וירק לחייב את המזמין בדמי משלוח.

 

 

 

 

 

הגבלת אחריות גן פרי וירק

השימוש באתר ו/או בתוכנים המוצגים בו, נעשה באחריות המשתמש בלבד, מרצונו החופשי ועל פי שיקול דעתו הבלעדי.

התכנים המוצגים באתר עלולים להיות לא מדויקים, חלקיים ו/או לא מעודכנים, כוללים שגיאות הדפסה ו/או אחרות, כמו כן, יתכן ויחול ליקוי ו/או טעות ו/או אי דיוק במידע ו/או בדרך העברתו למשתמש.

גן פרי וירק אינה מחויבת ועל כן לא תהא אחראית, לתקן ו/או לעדכן את התכנים ו/או כל מידע אחר המוצג באתר.

ככל שעל אף האמור לעיל, יימצא כי גן פרי וירק חייבת באחריות על פי דין, תוגבל אחריותה לסכום הנזק הישיר שנגרם בפועל עקב השימוש באתר או בתכנים המוצגים בו, בלבד.

גן פרי וירק אינה אחראית לדיוקו של התוכן המוצג באתר, בין היתר, בכל הנוגע לשינויי מחירים ו/או מבצעים ו/או עדכוני מלאי ו/או הגבלות על רכישה וכמויות.

מידת הדיוק של התוכן

התוכן המוצג באתר (וכל מידע אחר), מעודכן נכון למועד פרסומו וכפוף לשינויים ללא כל צורך במתן הודעה מוקדמת על כך. למעט אם מצוין אחרת.

התכנים מתעדכנים מעת לעת על ידי גן פרי וירק, ככל גן פרי וירק מוצאת לנכון, והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי של גן פרי וירק

אין לראות גן פרי וירק כערבה ו/או מחויבת בקשר עם מהימנות ו/או דיוק ו/או שלמותם ו/או נכונותם של התכנים, והיא לא תישא בכל אחריות ו/או מחויבות בגין שינוי ו/או עדכון התכנים המוצגים באתר.

 

העדר אחריות

למען הסר כל ספק, ומבלי לגרוע מן האמור בתנאי השימוש הכלליים שלעיל, בדבר הסרת אחריות מקצועית והאחריות גן פרי וירק של המשתמש באתר זה, חליפיו ו/או מי מטעמו, לא יישמע בטענה ו/או תביעה ו/או דרישה ו/או אחר כנגד הצדדים כאמור, בגין השימוש כאמור, והשימוש באתר הינו על אחריותו הבלעדית בלבד תוך שהוא מוותר על כל זכות תביעה ו/או דרישה ו/או טענה בקשר עם השימוש ו/או נזקים אשר נגרמו בגין כך, ככל שנגרמו, במישרין /ואו בעקיפין.

שונות

טעות סופר בתיאור מוצר באתר, לא תחייב את גן פרי וירק.

תמונות המוצרים בפרסומים השונים ו/או באתר, מוצגות לצורכי המחשה בלבד.

ייתכנו הבדלים במראה, בגוון, בגודל וכיו"ב בין המוצר כפי שהוא מוצג באתר ו/או בפרסומים, לבין המוצר במציאות.

אין לראות ו/או לפרש את תנאי שימוש אלו, כיוצרים ו/או עלולים ליצור, שותפות, מיזם משותף, יחסי עבודה, יחסי סוכן ו/או שלוח בין גן פרי וירק לבין משתמשים, באתר.

על השימוש באתר וכל הנובע משימוש כאמור יחולו דיני מדינת ישראל, ולבתי המשפט בעיר תל אביב- יפו, תהא סמכות השיפוט הבלעדית והיחידה בכל עניין הקשור בהם.

הדין הישראלי בלבד יחול על כל מחלוקת ו/או עניין הקשור בתנאי השימוש ו/או באתר ו/או בתכנים. במידה ותנאי מתנאי השימוש ימצא בלתי חוקי, בטל או בלתי אכיף מכל סיבה, תנאי זה יבוטל וביטולו לא ישפיע על חוקיות ותקפות תנאי השימוש הנותרים.

תנאי שימוש אלו מהווים ההסכם בין המשתמש לבין גן פרי וירק ובאים במקום כל הבנה או הסכמה אחרת, בעל פה או בכתב, הנוגעת לשימוש באתר ובתוכנים המוצגים בו. גרסה מודפסת של תנאי שימוש אלו וכל הודעה אלקטרונית שתינתן למשתמש יהיו קבילים בבית משפט או בכל הליך מנהלי.

גן פרי וירק רשאית לשנות מעת לעת את תנאי השימוש. בכל מקרה בו יבוצעו שינויים בתנאי השימוש, יפורסמו תנאי השימוש המעודכנים באתר. על כן, אנו ממליצים לך לעיין במדיניות תנאי השימוש לעיתים קרובות.

שירות לקוחות

דוא"ל:  shanimatyas@gmail.com:

טל':  052-8144447

 

מדיניות הפרטיות לאתר

כללי

מדיניות הפרטיות הינה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש באתר. באמצעות השימוש באתר ובשירותיו, הנך מביע את הסכמתך לכל שימוש אשר יעשה במידע שייאסף אודותיך כמפורט בתנאי מדיניות פרטיות זו.

גן פרי וירק רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות. בכל מקרה בו יבוצעו שינויים במדיניות פרטיות זו, אנו נפרסם את מדיניות הפרטיות המעודכנת באתר. על כן, אנו ממליצים לך לעיין במדיניות הפרטיות לעיתים קרובות.

איסוף מידע

גן פרי וירק  שומרת את המידע הנמסר על ידך, מרצונך החופשי, כגון, שם; פרטי; בית העסק אליו הנך משויך; כתובת; מס' הטלפון; מס' הפקס; וכן כתובת דוא"ל.

המידע נשמר לצורך עיבוד המידע הנחוץ לצורך ביצוע פעולותיך; תפעול חשבונך; וידוא עמידה בתנאי השימוש; מענה לפניות (ככל שישנן), שליחת מסרים שיווקיים, ותקשורת פעילה עם הלקוח לרבות לצורך ביצוע ואספקת הזמנות מהאתר.

על אף האמור, גן פרי וירק לא תעשה כל שימוש לרבות שמירה בפרטי אמצעי תשלום, אלא לצורך ביצוע עסקה ו/או הזמנה שביקש הלקוח לערוך. פרטים אלה, לא יועברו למאן דהוא, זולת לצורך ביצוע החיוב כאמור.

מסרים שיוקיים במקרים שבהם הסכמת לקבלם (לרבות מידע אודות גן פרי וירק, מוצריה ושירותיה, תחרויות ומבצעי קידום מכירות), יכול שיימסרו באמצעים אלקטרוניים (כמו למשל הודעות טקסט, דואר אלקטרוני ופרסום מקוון) ובאמצעות הדואר.

אם הסכמת לקבל הודעות טקסט, תחול עליהן המדיניות של ספק שירותי הטלפון הניד שלך, שעשוי לחייב בגינה בתשלום.

מסירת מידע לצד שלישי

גן פרי וירק לא תמסור לצדדים שלישיים את המידע אלא באחד המקרים המפורטים להלן, אשר בהתקיימותם הנך נותן את הסכמתך מראש להעברת המידע האישי:

מסירת המידע הינה לצדדים שלישיים המספקים שירותים מטעם גן פרי וירק;

במקרים בהם גן פרי וירק תעביר בכל דרך שהיא את האתר, כולו או חלקו, לצד שלישי כלשהו, בתמורה או שלא בתמורה, בין אם בדרך של המחאת זכויות ובין אם בדרך של מתן רישיון או רישיון-משנה – וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתרים עם פעילותו של צד שלישי;

במקרים בהם יתקבל צו מבית משפט או מכל ערכאה מוסמכת אחרת, המורה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לידי בית המשפט או הערכאה האחרת או לידי צד שלישי כלשהו;

במקרים בהם תבצע באתר פעולות העומדות בניגוד לדין או בניגוד לתנאי השימוש של האתר;

עיון במידע

לצורך עיון ובדיקת הנכונות של המידע האישי המצוי בידי גן פרי וירק לגביך, הסרת המידע האישי לגביך, מכולו או מקצתו, כמו גם לכל שאלה ו/או בקשה, אנא כתוב ל:  shanimatyas@gmail.com.

אבטחת מידע

והגישה אל המידע האישי שלך מוגבלת למורשים לכך. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לכן, גן פרי וירק  לא מתחייבת לכך ששירותיה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם. כמו כן, באחריותך לשמור על שם המשתמש וסיסמת הגישה לאתר, ולהימנע מלחשוף אותם לכל אדם אחר.

ג

 

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

0