Login

Register

Login

Register

תקנון האתר

 1. ראשי
 2. תקנון האתר

תקנון האתר

א. כללי ותנאי השימוש באתר:

 1. ברוכים הבאים לאתר הקניות המקוון של חנות “גן פרי וירק”.
 2. בכל שאלה, הערה או בעיה הנוגעות לאתר פרי וירק  ניתן לפנות למוקד פניות לקוחות
  03-7310449
 3. אתר פרי וירק הינו אתר אינטרנט במסגרתו תוכלו לבצע הזמנת מוצרי מזון ומצרכים אחרים המשווקים בחנות פרי וירק.
 4. חנות פרי וירק שומרת לעצמה את הזכות לעדכן ולשנות את התקנון מעת לעת עפ”י שקול דעתה הבלעדי, וזאת ללא כל צורך במתן הודעה מוקדמת. מובהר בזאת, כי למזמינים ולמשתמשים באתר, לא תהא כל טענות ו/או תביעות כלפי חנות פרי וירק, בגין עדכון ו/או שינוי כאמור. הנכם מתבקשים מעת לעת כאשר אתם מבצעים קניות באתר לקרוא את התקנון.
 5. מועד תחילת החלתו של העדכון ו/או השינוי יחול בעת פרסומו של נוסח התקנון המעודכן באתר.
 6. חנות פרי וירק רשאית לערוך סקרי שביעות רצון מעת לעת על מנת לשפר את השירות שהיא מעניקה ללקוחותיה. סקר שביעות רצון יכול שיהיה בהודעת SMS במייל ו/או בטלפון והפרטים שהלקוח מוסר בעת ההזמנה ישמשו את החנות לשם ביצוע הסקר

ב. הרשאים לקנות באתר “פרי וירק“:

 1. כל אדם ו/או תאגיד המחזיקים כרטיס אשראי בתוקף, שהונפק על ידי אחת מחברות האשראי בישראל, המכובד בישראל ובכפוף לכך שמסרו את כל פרטיהם כמבוקש בהליך ההרשמה ונמצאים בטווח שירות המשלוחים
 2. מרות האמור לעיל, אתר “פרי וירק” שומר לעצמו את הזכות שלא לאפשר למזמין מסוים מכל סיבה שהיא לרכוש מוצרים באמצעות האתר, לרבות ביטולה של ההזמנה בכל עת, וזאת על פי שיקולה הבלעדי של חברת פרי וירק וללא כל צורך בנימוק או הסבר לכך.

ג. אזור פעילות אתר “פרי וירק” 

 1. השירות שניתן במסגרת אתר “פרי וירק” מוענק באזורים מסוימים בלבד המשתנים ומתעדכנים מעת לעת
 2. ובהר בזאת, כי רכישת מוצרים ואספקתם באתר פרי וירק אפשרית אך ורק כאשר הכתובת המבוקשת על ידכם מצויה בתוך אזור הפעילות של האתר, ובכפוף לכך שאין כל מניעה טכנית ו/או אחרת המונעת אספקת מוצרים כאמור.

ד. שעות הפעילות באתר פרי וירק

 1. הזמנה באתר פרי וירק אפשרית 24 שעות ביממה, וכן למעט מקרים בהם האתר מושבת לצורך תחזוקתו ו/או מכל סיבה אחרת. אספקת הזמנה תתאפשר, וזאת בהתאם למועדים מהם ניתן לבחור באתר במהלך תהליך ההזמנה.
 2. שעות פעילות החנות, הינן כדלקמן: ימים א’ – ה’ : 6:00 – 20:00.
 3. מובהר בזאת, כי ייתכן ויחולו שינויים במועדים המצוינים בתקנון זה לרבות במועדי האספקה, שעות פעילות האתר ושעות פעילות מוקד שירות הלקוחות, והכל לפי שיקול הדעת הבלעדי של חנות פרי וירק.

ה. המוצרים הנמכרים באתר פרי וירק:

 1. באתר פרי וירק נמכרים מוצרי מזון ומוצרי צריכה אחרים לסוגיהן, והכל כמפורט כמופיע ברשימות המוצרים המופיעות באתר
 2. חנות פרי וירק, רשאית לשנות בכל עת לפי ראות עיניה את ההיצע ו/או את מגוון המוצרים המוצגים ברשימת המוצרים המופיעים באתר, וכן להחליף ו/או להוסיף איזה מהמוצרים ברשימת המוצרים או להוציא איזה מהמוצרים מהרשימה וזאת מעת לעת, והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי.
 3. מובהר בזאת, כי אופן הצגת המוצרים באתר פרי וירק יקבע מעת לעת על פי שיקול הדעת הבלעדי של האתר. יובהר כי תמונות המוצרים המופיעות באתר הינן להמחשה בלבד ואינן מחייבות באופן כלשהו את חנות פרי וירק.
 4. מובהר בזאת, כי במסגרת רכישת המוצרים באתר פרי וירק, לא תתאפשר רכישה סיטונאית של המוצרים. חנות פרי וירק שומרת לעצמה זכות למנוע ביצוע רכישות והזמנות, שעל פי שיקול דעתה הבלעדי, הינם בגדר רכישה סיטונאית. מובהר כי רכישה של מעל 10 יחידות של כל מוצר יכול ותהיה כפופה לאישור של מנהל אתר פרי וירק.
 5. מוצרים הנמכרים באתר פרי וירק אשר מעצם טיבעם יש לבוחרם יבחרו על ידי עובדי חנות פרי וירק ובחירתם תעשה בהתאם לשיקול דעתם הבלעדי של העובדים, וזאת בכל הקשור לטיב ו/או טריותם של המוצרים, ולמזמין לא תהא כל טענה ו/או תביעה בגין מוצרים אלו שיסופקו לו.

ו. מחירי המוצרים:

 1. מחירי המוצרים הקובעים הינם רשומים ליד כל מוצר מהמוצרים המופיעים באתר. מובהר בזאת, כי חנות פרי וירק, תהא רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר מפעם לפעם ולפי שיקול דעתה הבלעדי.
 2. חירי המוצרים הנמכרים באתר פרי וירק, אינם תואמים בהכרח את מחירי המוצרים הנמכרים בסניפי חנות פרי וירק והמחיר הקובע הינו המחיר כפי שמופיע באתר כפי שהיה במועד אישור ההזמנה, ובכל מקרה לא המחיר המופיע על תו מחיר כלשהו המוטבע על המוצר או במקום אחר.
 3. מוצרים אשר מוצגים למכירה במחירי מבצע יסופקו במחיר המבצע בכפוף לכך שהמבצע הינו בתוקף.
 4. חיוב המזמין בגין מוצרים הנשקלים יהא בהתאם למשקל המוצרים בהתאם לשקילתם בפועל על ידי חנות פרי וירק. יובהר, כי אומדן ערך ההזמנה שנמסר למזמין הינו מתבצע עפ”י הערכת המשקל של המוצרים הנשקלים המוזמנים. לתשומת לב המזמין, מטבע הדברים, במוצרים הנמכרים ומסופקים על פי משקל תתכן סטייה סבירה בין המשקל שהוזמן לבין המשקל שיסופק בפועל, ולפיכך החשבון ייעשה בהתאם למשקל המוצר שסופק בפועל למזמין ולא תהא לו כל תביעה ו/או טענה בשל כך.
 5. מחירי המוצרים הינם כוללים מס ערך מוסף (מע”מ).

ז. התשלום:

 1. התשלום באתר פרי וירק יתבצע באמצעות כרטיסי אשראי המונפקים על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי המוכרות והפועלות בארץ בלבד. ובכפוף לכך שחברות אלו מתירות את ביצוע התשלומים בחנות האינטרנט ולמזמין.
 2. על אף האמור לעיל, חנות פרי וירק, שומרת לעצמה את הזכות לקבוע הסדרי תשלומים ו/או אמצעי תשלום אחרים ככל שתבחר לפי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות הסדרים לתשלום באמצעים שונים מכרטיס אשראי.
 3. חנות פרי וירק שומרת לעצמה את הזכות להפסיק ו/או לשנות את דרך התשלומים באתר לפי שיקול דעתה הבלעדי ובכל עת כפי שיראה לה.

ח. דמי משלוח:

 1. הזמנה באתר פרי וירק תחייב את המזמין בדמי משלוח בסך כפי שיצוין באתר עבור דמי משלוח למען המבוקש במסגרת הזמנה אחת. מובהר בזאת, כי דמי המשלוח הינם בנוסף לתשלום ההזמנה.
 2. חנות פרי וירק שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את דמי המשלוח מעת לעת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, ואינה מתחייבת להודיע מראש על שינוי ו/או עדכון כאמור.

ט. אספקת המוצרים למען המזמין:

 1. מוצרים הנכללים בהזמנה יסופקו על ידי חנות פרי וירק למען כמבוקש על ידי המזמין,
 2. מובהר כי אתר פרי וירק יציע מועדים לאספקה בהתאם ליכולת האספקה שלו באותה עת ובכפוף לשיקול דעתו הבלעדי.
 3. חנות פרי וירק תעשה כל מאמץ על מנת לספק את כל המוצרים בהזמנה ובמועד, אולם לצערנו לא תמיד יהיו כל המוצרים זמינים לפיכך, חנות פרי וירק אינה מתחייבת לספק את כל המוצרים בהזמנה בין אם צוין, כי הם במלאי ובין אם לאו ולמזמין לא תהא כל טענה ו/או תביעה כל שהיא כלפי חנות פרי וירק בגין אי אספקת מוצר כלשהו מההזמנה, מובן מאיליו כי מוצר שלא יסופק על ידי חנות פרי וירק לא יחויב
 4. מובהר בזאת, כי לקוח אשר הזמין מוצר מסוים והמוצר אינו זמין במלאי, החנות תעשה כמיטב יכולתה על מנת לספק לו מוצר חלופי זהה. מוקד שירות הלקוחות יעשה ניסיון לפנות אל הלקוח על מנת לקבל את הסכמתו לאספקת המוצר החלופי. היה ולא נוצר קשר עם הלקוח, החנות תספק מוצר חלופי ללא אישור הלקוח.
 5. אי עמידת חנות פרי וירק במועד האספקה המבוקש מכל סיבה שהיא לא יפטור, בכל דרך שהיא, את המזמין מחובת התשלום בגין האספקה.
 6. אריזת המוצרים המוזמנים תעשה בשקיות ניילון ו/או בכל אריזה אחרת, כפי שתראה לחנות פרי וירק, ולא תהא למזמין כל טענה ו/או תביעה בשל כך.

 

י. החזרת מוצרים:

במידה ובמשלוח הגיעו מוצרים פגומים , חנות פרי וירק תאפשר ללקוח לקבל זיכוי כספי
או לקבל מוצר חלופי בהזמנה הבאה .

 1. מובהר בזאת, כי על המזמין מוטלת החובה לבדיקת תכולתו של המשלוח עם קבלתו ולהשוותו לחשבונית בעת האספקה.
 2. החזרת מוצרים כאמור בסעיף לעיל, תתאפשר עד שבועיים מתאריך קבלת ההזמנה כנגד חשבונית בלבד
 3. מובהר בזאת, כי לא ניתן יהיה להשיב מוצרים פגומים ו/או מקולקלים, בכפוף לכך שלא נמסרו כאלו על ידי חנות פרי וירק.
 4. במקרה שתתגלה אי התאמה בין ההזמנה למוצרים המסופקים או אי שביעות רצון, על המזמין להודיע על כך, למוקד שירות הלקוחות בתוך 12 שעות לאחר מועד האספקה, אי מתן הודעה בפרק הזמן כאמור מהווה ויתור של המזמין בדבר כל טענה ו/או תביעה בקשר, לאי התאמה ו/או אי שביעות רצון מצידו.
 5. .מוקד שירות הלקוחות יתאם עם המזמין את ההשלמה ו/או ההחלפה ו/או ההחזרה של המוצר ו/או את החיוב/הזיכוי הכספי למזמין, לפי העניין וככל שמתחייב על פי הנסיבות ועל פי הדין.
 6. מובהר בזאת כי כל השלמה ו/או החלפה ו/או החזרת מוצר כאמור בסעיף 7 לעיל, תחייב את המזמין בדמי משלוח כאמור בפרק דמי המשלוח.

יא. ביטול ושינוי הזמנה:

 1. שינוי הזמנה על ידי המזמין תתאפשר, לפי שיקול דעתה הבלעדי של חנות פרי וירק שתעשה כל מאמץ לאפשר את שינוי ההזמנה כמתבקש על ידי המזמין .
 2. ביטול הזמנה יתאפשר אך ורק עד ל-12 שעות לפני מועד האספקה, במידה ומועד האספקה הינו פחות מ12שעות, לא ניתן יהיה לבטל את הזמנה. מובהר, כי במקרה כאמור לעיל, בו ניתן יהיה לבטל ההזמנה זה יזוכה המזמין מהתשלום ששולם על ידו.
 3. לאחר שכבר סופקו המוצרים, לא ניתן יהיה לשנות ו/או לבטל את ההזמנה ותחויבו בתשלום מלוא סך ההזמנה או בתשלום ההזמנה המקורית לפני השינוי כאמור, לפי העניין.
 4. שינוי או עדכון הזמנה יתבצע דרך מוקד שירות הלקוחות. ביטול הזמנה יתאפשר טלפונית דרך שירות מוקד הלקוחות עד 12 שעות לפני מועד ההזמנה.
 5. יודגש כי החזרת מוצרים וביטול הרכישה תהיינה בהתאם ובכפוף להוראות החוק, לרבות הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981, הוראות חוק המכר, התשכ”ח – 1968, והוראות חוק כרטיסי חיוב התשמ”ו – 1986, ו/או בכפוף למדיניות חנות פרי וירק, כפי שתקבע מעת לעת

יב. מועדון לקוחות:

חנות פרי וירק מפעילה מועדון לקוחות המקנה הטבות, ניתן להצטרף למועדון דרך האתר
ההצטרפות למועדון כרוכה בעלות המצוינת באתר.

יג. מבצעי מכירות:

 1. מעת לעת יימכרו מוצרים באתר פרי וירק במסגרת מבצעים לחברי מועדון ולקידום מכירות.
 2. המבצעים הנערכים באתר פרי וירק, הנם במסגרת מכירות באתר פרי וירק בלבד, ואינם קשורים בהכרח ליתר המבצעים המוצעים בחנות. חנות פרי וירק לא תהא מחויבת למכור, במסגרת אתר פרי וירק, מוצרים בתנאי מבצע גם אם המוצרים הנ”ל ימכרו בתנאי מבצע במסגרת חנויות החנות. כמו כן מבצעים שיתנהלו באתר פרי וירק לא יחייבו את חנויות החנות.
 3. במידה ואתר פרי וירק יחליט לקיים מבצע כלשהו אזי המבצע יהיה בתוקף עד למועד כפי שייקבע ו/או עד לגמר המלאי (לפי המוקדם מבניהם), והכל בכפוף לתנאים ו/או לתקנון המבצע הרלוונטי ו/או בכפוף למצוין
 4. בצד המוצר המוצע במסגרת המבצע. מחירי המבצע נכונים ליום האספקה בלבד, כמפורט לעיל.

יד.  אבטחת מידע:

 1. אתר פרי וירק מיישם באתר זה מנגנוני הגנה מתקדמים וזאת על מנת לאבטח את המידע באתר זה.
 2. חנות פרי וירק לא תישא בכל אחריות בקשר לחשיפת פרטי המזמין או כל שימוש לרעה אחר, וזאת במידה ולא שמרתם את שם המשתמש ו/או הסיסמה שלכם כראוי או לא החלפתם את סיסמתכם מעת לעת כמומלץ.

טו. פרטיות

 1. שימוש באתר פרי וירק מאשר את הסכמת המשתמש בו להיכלל במאגר מידע. אתר פרי וירק ו/או מי מטעמו יהא רשאי לפנות אליכם המזמינים באמצעות דוור ישיר, לרבות בדואר ישראל או דואר אלקטרוני וכן באמצעות פניות טלפונית למטרות קידום מכירות, שיווק וכיוצ”ב. במסגרת זו יהא האתר רשאי להעביר לכם מידע בקשר לחנות פרי וירק.
 2. מידה והינכם מעוניינים שלא להיכלל במאגר המידע, יהא עליכם להודיע על כך לאתר פרי וירק בכתב בהתאם להוראות כל דין.
 3. אתר פרי וירק יהא רשאי להשתמש בפרטים שהמזמין מסר ובמידע שתאסוף אודות דפוסי השימוש באתר ודפוסי הקניה של המזמינים וזאת לצורך שיפור השירותים, והקשר עימכם, לצורך דיוור ישיר ו/או לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי וכיוצ”ב לצד ג’ אחר, לרבות למפרסמים, ובלבד שמידע זה לא יזהה את זהותו של המזמין.
 4. חנות פרי וירק תשמור את המידע שייאסף במאגריה והיא תהא רשאית להשתמש בו לפי ראות עיניה במגבלות הוראות תקנון זה וכל דין.

יז. קניין רוחני:

 1. הקניין הרוחני באתר פרי וירק, בכלל זה הפטנטים ו/או זכויות היוצרים ו/או סמני המסחר ו/או שמות מסחריים ו/או המדגמים ו/או תמחור המוצרים ומחירון המוצרים וכיוצ”ב, שייכים בלעדית לחנות פרי וירק.
 2. זכויות הקניין הרוחני של חנות פרי וירק כאמור לעיל, יחולו גם על עיצובו הגרפי של האתר, התוכנות, בסיסי הנתונים וכל חומר אחר המצוי באתר .
 3. חברת פרי וירק שומרת על כל זכויותיה וקניינה בתכולת האתר, ואין בעצם הכניסה לאתר כדי להעניק רישיון ו/או זכות כלשהם בתכולת האתר ו/או בחלק ממנה.
 4. מובהר בזאת, כי חנות פרי וירק המזוהה ע”י שימוש בסימן המסחרי הכולל את השם “פרי וירק בע”מ ” , שייכים באופן בלעדי על כל הכרוך בכך לחנות פרי וירק ואין בעצם הכניסה ו/או השימוש באתר פרי וירק, כדי להעניק זכות כלשהיא בכל הקשור למותג.
 5. כל אזכור בקטלוגים השונים של שם, סימן מסחר, מוצר ו/או שירות של צד שלישי כלשהו, מופיע אך ורק כשירות ללקוח ואין בו כדי להוות פרסומת, קידום מכירות, מתן חסות ו/או המלצה כלשהי לגביהם. תמונות המוצרים מובאות להמחשה בלבד.
 6. האתר ותכולת האתר נועדו אך ורק לשימוש פרטי ולא מסחרי. ואין לשכפל ו/או להעתיק ו/או לשווק ו/או למכור ו/או לסרוק ו/או לתרגם ו/או להציג כל חומר כמפורט לעיל אלא אם ניתנה התקבלה הסכמה לכך מחנות פרי וירק מראש ובכתב.

יח. סמכות שיפוט :

על דרך ההתקשרות באמצעות תקנון זה וכל הקשור בו יחולו הוראות הדין הישראלי בלבד וסמכות השיפוט הייחודית הינה נתונה לבתי המשפט בפתח תקווה.

תפריט
0
Open chat
שלום, איך אפשר לעזור?